Kommunalt kriseteam

Nasjonal kriseinfo 

 

Kommunalt kriseteam i Bindal nås ved henvendelse til legevakten i Bindal på tlf 75034333.

 

Navn

stilling

Tlf arbeid

Tlf. privat

-vakant-

Helse- og sosialsjef

75 03 25 00

 

Heidi Pedersen

Leder av institusjon

 

482 24 778

Marianne Ø. Berg Hansen

Ledende helsesøster

75 03 25 69

414 35 679

     

 

Målsetting for kommunalt kriseteam

Gå inn og gi omsorg og støtte til mennesker som er i krise, dette for å hindre senskader. Det er særlig påkrevd å gi hjelpen umiddelbart (natt eller helg). På et tidlig stadium vil kun enkel behandling/omsorg over et begrenset tidsrom kunne hjelpe den etterlatte til å komme seg gjennom akuttfasen og sjansen for varig sykelighet og uførhet minskes betydelig.

Målsetting er å gi NOK – Nærhet, Omsorg og Kontakt.

 

Varsling:

Vakthavende lege/politi/AMK har ansvar for å varsle en av kommunalt kriseteam sine medlemmer. Alle i kriseteamet, særlig leder har ansvar for å få oversikt over situasjonen og på eget initiativ starte opp arbeidet dersom det ordinære hjelpeapparatet ikke greier å ivareta situasjonen.

Kommunalt kriseteam varsles og trer i funksjon ved ekstraordinære dødsfall hos barn og voksne.

 

Kommunalt kriseteam sitt arbeid:

Kartlegge omfanget av ulykken og behovet for omsorgsarbeid. Gruppen rekvirerer det helsepersonell som trengs.

Samarbeidet med ressurspersoner i nærmiljøet og frivillige humanitære organisasjoner og lignende om enkelte arbeidsoppgaver. Den praktiske organiseringen av arbeidet må tas stilling til fra gang til gang.

Ved ulykker er kontakt med redningsledelse viktig i startfasen.