Vedtekter

Vedtektene ble revidert og vedtatt av kommunestyret 29. november 2021, og gjelder fra 1.1.2022:

 

§ 1 GENERELT

Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:

”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.”

§ 2 EIERFORHOLD OG RETNINGSLINJER

Kulturskolen eies og drives av Bindal kommune.

Kulturskolen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av Bindal kommunestyre og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

§ 3 KULTURSKOLENS VISJON

 • Kulturskole for fremtiden.
 • Vi ønsker at alle som vil skal få plass i kulturskolen.
 • Vi ønsker å ha et så bredt undervisningstilbud som mulig.
 • Vi ønsker å være en sentral kulturaktør i Bindal kommune.
 • Vi ønsker å være et ressurssenter for skoler og frivillige lag/foreninger i kommunen.
 • Vi ønsker fokus på lokalkultur.
 • Vi ønsker å bidra til å skape trivsel og vekst i Bindal kommune.

§ 4 SØKNAD

Søknad på, samt videreføring og oppsigelse av, elevplass ved kulturskolen skjer digitalt via «Speedadmin». Det ligger lenke til dette på kommunens nettside.

§ 5 OPPTAKSPERIODE

Hovedopptak av elever skjer i vårsemesteret og gjelder for skoleåret. Påmelding skjer ordinært innen 1. juni hvert år. Det er likevel mulig å melde seg inn når som helst i løpet av året såfremt det er ledig plass. Man kan velge å stå på venteliste.

Elever som har plass i Bindal kulturskole må fornye sin plass innen 30.april hvert år, hvis ikke mister de plassen.

Når en søker blir tilbudt og tar i mot en elevplass i kulturskolen, er påmeldingen bindende og gjelder for ett skoleår av gangen.

Elevplassene faktureres en gang pr. semester.

Kulturskolen kan avlyse undervisningen inntil 3 ganger i semesteret i hvert fag hvis det er umulig å skaffe vikar. Ved flere enn 3 avlyste undervisningstimer i ett semester kan tilsvarende del av elevavgiften refunderes etter søknad fra foresatte.

§ 6 OPPSIGELSE AV PLASS

Utmelding skjer digitalt via «Speedadmin». Ved utmelding etter 15. november, vil påfølgende semester bli fakturert. Frist for å registrere videreføring av elevplass for kommende skoleår er 30. april.

§ 7 ELEVENS RETNINGSLINJER

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Forfall meldes om mulig på forhånd direkte til lærer. Elevens fravær kan ikke erstattes med nye timer.

Vår elevportal er «Speedadmin». Informasjon fra lærere på epost og sms går i hovedsak via denne. Elevenes foresatte må derfor til enhver tid sørge for at opplysninger vedrørende eleven er oppdatert og korrekt i Speedadmin. Beskjeder til hjemmet skjer hovedsaklig ved bruk av e-post og SMS. Kulturskolen krever derfor minst ett gyldig mobilnummer og en gyldig e-post-adresse ved påmelding. Foresatte må ta kontakt med kulturskolen for eventuell bistand med dette.

Hvis eleven er borte fra undervisningen tre påfølgende ganger uten å gi beskjed, vil kulturskolen ta kontakt med hjemmet. Hvis det er snakk om manglende interesse eller disiplinære grunner, kan eleven miste plassen i kulturskolen.

§ 8 ELEVAVGIFT

Betalingen av elevavgift skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir vedtatt årlig av Bindal kommunestyre. Søskenmoderasjon er 50 % av disse satsene. For elever med undervisning i flere instrumenter gis 50 % moderasjon fra og med instrument nr. 2. Elever over 18 år betaler høyere sats.

Dersom det utestår betaling for minimum 1 termin for kulturskoletilbud, vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning. Gjelder utestående betaling høsttermin, er plassen sagt opp for vårterminen. Elevavgiften kreves inn av økonomiavdelingen i kommunen. 

§ 9 UNDERVISNINGSTID

Minste ukentlige undervisningstid er satt til 20 minutter pr. elev.

I gruppeundervisning blir tiden fordelt slik:

 • 2 elever – 30 min
 • 3 elever – 40 min
 • 4 elever – 50 min
 • 5 elever – 60 min

§ 10 LEIE AV INSTRUMENT

Kulturskolen eier noen instrumenter til leie for kulturskolens elever.

Brukersatsen vedtas av kommunestyret i Bindal.

Kulturskolen tar seg av nødvendig vedlikehold. Skader som oppstår på grunn av uvettig bruk må eleven erstatte.

Dersom behovet for å leie instrument er større enn kapasiteten, vil den ferskeste og yngste eleven ha førsteretten. Leieperioden for instrumenter er for ett skoleår.

§ 11 PERMISJON

Dersom en elev av ulike grunner ønsker en pause i sitt engasjement, gis det mulighet til å søke permisjon. Kulturskolens ledelse avgjør hvorvidt permisjon kan innvilges i hvert enkelt tilfelle.

§ 12 TAUSHETSPLIKT

Kulturskolepersonell har taushetsplikt som fastsatt i forvaltningsloven.

§ 13 KLAGE

Det er klagerett etter vanlige regler i forvaltningsloven.

§ 14 GYLDIGHET

Endringer i disse vedtektene må vedtas av Bindal kommunestyre.

Vedtektene skal revideres hvert 3 år.

Kontaktinfo

Marit Hedvig Grønli
Ledende kulturskolelærer
E-post
Telefon 48 23 35 74