Vedtekter

Vedtektene ble revidert i kommunestyret 8. november 2018:

 

Reviderte vedtekter for Bindal kulturskole er som følger:

 

§ 1. GENERELT

Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:

”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.”

 

§ 2. EIERFORHOLD OG RETNINGSLINJER

Kulturskolen eies og drives av Bindal kommune. Kulturskolen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av Bindal kommunestyre og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

 

§ 3. KULTURSKOLENS VISJON

Kulturskole for fremtiden. Vi ønsker at alle som vil skal få plass i kulturskolen.

Vi ønsker å ha et så bredt undervisningstilbud som mulig.

Vi ønsker å være en sentral kulturaktør i Bindal kommune.

Vi ønsker å være et kompetansesenter for skoler og frivillige lag/foreninger i kommunen.

Vi ønsker fokus på lokalkultur.

Vi ønsker å bidra til å skape trivsel og vekst i Bindal kommune.

 

§ 4. SØKNAD

Søknadsfrist er 1. april. Dato kunngjøres på kommunens nettside. Søknadsskjemaer deles ut på alle skolene i Bindal. De er også tilgjengelig hos kulturskolens lærere og på kommunens nettsider.

 

§ 5. OPPTAKSPERIODE

Hovedopptak av elever skjer i vårsemesteret og gjelder for skoleåret. Påmelding skjer ordinært innen 1. april hvert år. Det er likevel mulig å melde seg inn når som helst i løpet av året såfremt det er ledig plass. Man kan velge å stå på venteliste.

Elever som har plass i Bindal kulturskole må fornye sin plass innen 1.april hvert år, hvis ikke mister de plassen.

Når en søker blir tilbudt og tar imot en elevplass i kulturskolen, er påmeldingen bindende og gjelder for ett skoleår av gangen.

Elevplassene faktureres en gang per. semester. Dersom eleven ønsker å slutte til jul, må det gis skriftlig beskjed om dette innen 1.desember.

Kulturskolen kan avlyse undervisningen inntil 3 ganger i semesteret i hvert fag hvis det er umulig å skaffe vikar. Ved flere enn 3 avlyste undervisningstimer i ett semester refunderes en tilsvarende del av elevavgiften.

 

§ 6. OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av elevplassen skal være skriftlig. Ved oppsigelse av elevplass i løpet av skoleåret/halvåret, betales det ordinær kulturskoleavgift for hele halvåret.

Alle innmeldinger/utmeldinger skal skje skriftlig til Bindal kommune v/Kulturskolen, rådhuset, 7980 Terråk.

 

§ 7. ELEVENS RETNINGSLINJER

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Forfall skal meldes om mulig på forhånd til elevens lærer, eller til kulturskolen. Elevens fravær kan ikke erstattes med nye timer.

Hvis eleven er borte fra undervisningen to påfølgende ganger uten å gi beskjed, skal lærer ta kontakt med hjemmet. Hvis det er snakk om manglende interesse eller disiplinære grunner, kan eleven miste plassen i kulturskolen.

 

§ 8. ELEVAVGIFT

For elever under 18 år, må foresatte være søker.

Betalingen av elevavgift skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir vedtatt årlig av Bindal kommunestyre. Søskenmoderasjon er 50 % av disse satsene. For elever med undervisning i flere instrumenter gis 50 % moderasjon fra og med instrument nr. 2.

Elever over 18 år betaler høyere sats.

Dersom det utestår betaling for minimum 1 termin for kulturskoletilbud, vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning. Gjelder utestående betaling høsttermin, er plassen sagt opp for vårterminen. Elevavgiften kreves inn av økonomiavdelingen i kommunen.

 

§ 9. UNDERVISNINGSTID

Minste ukentlige undervisningstid er satt til 20 minutter pr. elev.

I gruppeundervisning blir tiden fordelt slik:

2 elever – 30 min

3 elever – 40 min

4 elever – 50 min

5 elever – 60 min

 

§ 10. RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNINGSPERSONALET

Lærerne i Bindal kulturskole skal stå for den faglige utviklinga og opplæringa av den enkelte elev i skolen ut fra dennes forutsetninger. Lærerens oppgaver: Enkeltvis og samlet har de ansvar for at kulturskolen blir drevet i overensstemmelse med gjeldende mål og retningslinjer. De skal hjelpe til med å skape et godt og trivelig læremiljø.

Gjøre sitt til at kontakten og samarbeidet på kulturskolen, mellom kulturskolen og foreldre/foresatte og med aktuelle organer utenom kulturskolen blir best mulig. Herunder hører også med ledelse og medvirkning i elevkonserter.

Lærerne har kulturskolens rektor som sin nærmeste overordnede.

Behandle personlige, fortrolige opplysninger om elevene og foreldre/foresatte konfidensielt. Dette skal ikke være til hinder for at de som arbeider med eleven, får nødvendige opplysninger.

Lærerne skal så langt det lar seg gjøre å være behjelpelige med å holde elevens instrument og undervisningsmateriale i stand.

Læreren plikter på lik linje med elevene å møte presis. Læreren skal også melde evt. forfall til elev eller dennes foresatte i god tid før timen.

I følge opplæringsloven er det krav om at alle musikk- og kulturskoleansatte må levere politiattest.

 

§ 11. LEIE AV INSTRUMENT

Kulturskolen eier noen instrumenter til leie for kulturskolens elever.

Brukersatsen vedtas av kommunestyret i Bindal.

Kulturskolen tar seg av nødvendig vedlikehold. Skader som oppstår på grunn av uvettig bruk må eleven erstatte.

Dersom behovet for å leie instrument er større enn kapasiteten, vil den ferskeste og yngste eleven ha førsteretten. Leieperioden for instrumenter er for ett skoleår.

 

§ 12 PERMISJON

Dersom en elev av ulike grunner ønsker en pause i sitt engasjement, gis det mulighet til å søke permisjon. Kulturskolens ledelse avgjør hvorvidt permisjon kan innvilges i hvert enkelt tilfelle.

 

§ 13. TAUSHETSPLIKT

Kulturskolepersonell har taushetsplikt som fastsatt i forvaltningsloven.

 

§ 14. KLAGE

Det er klagerett etter vanlige regler i forvaltningsloven.

 

§ 15. GYLDIGHET

Endringer i disse vedtektene må vedtas av Bindal kommunestyre. Vedtektene skal revideres hvert 3 år.

Kontaktinfo

Øyvind Nordstrand
Ledende kulturskolelærer
E-post
Mobil 928 64 723
Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 482 04 390