Storviltjakta 2021

STORVILTJAKTA   2021.

Tildeling og fellingstillatelser vedtatt av viltnemnda i møte 23.06.2021:

Viltnemndas vedtak kan påklages, jmf § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage på vedtak gjort av viltnemnda i møte den 23.06.2021 må skje innen 3 - tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Klageinnstans er Statsforvalteren i Nordland, Miljøvernavdelingen, men en eventuell klage sendes til:

Bindal kommune, viltnemnda, 7980 Terråk.

Refererer til viltnemndas tildeling/fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. Det vedlegges ”Sett elg”-skjema, «Sett hjort»-skjema og kjevelapper (når de ankommer) for elg og hjort. Av hensyn til registrering i nasjonal hjorteviltbase er det viktig å bruke riktige vald- og jaktfeltnr. Disse er derfor ferdigutfylt på ”Sett elg, hjort” – skjemaene. ”Sett elg, hjort”-skjema kan også lastes ned fra Hjorteviltregistret. ( www.hjortevilt.no/startup)

Som tidligere skal fellingsavgift for elg og hjort betales etterskuddsvis for faktisk felte dyr. Krav vil bli utsendt fra kommunen etter at jakta er ferdig.

RÅDYR 2021:

Det vedlegges skjema for fellingstillatelse og fellingsrapport for RÅDYR 2021. Dette er et samleskjema for det enkelte storvilt/bestandsplanområde, og det er bestandsplanområdets oppgave/plikt å kreve inn rapportering fra det enkelte jaktfelt like etter jaktas slutt. Leder eller ansvarlig person fyller inn en samlet avskytning på antall rådyr, fordelt på kjønn og alder. Denne skal så sendes inn til viltrådgiver i kommunen på riktig antall skutte rådyr for 2021.

BEVER 2021:

15.mai i 2018 trådte ny Forskrift om forvaltning av bever i kraft. Noe som betyr at kommuner som vil åpne for jakt på bever må vedta en ny kommunal forskrift om dette med hjemmel i den nye nasjonale forskriften.

Bindal kommune har i viltnemndmøte den 07.03.2018 vedtatt ny forskrift og målsetting vedrørende forvaltning av BEVER. Denne forskriften ble endret og kunngjort i Norsk Lovtidend med virkning fra samme dato og er gjeldende for perioden 1.mars 2018 til 30.april 2022. Spørsmål til dette rettes til undertegnede, ellers finnes informasjon på kommunens hjemmeside.

Tildeling/fellingstillatelser for Elg/Hjort og Rådyr  2021:

Nordre Bindal bestandsplanområde;

Består av 8 jaktfelt og har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2021 – 2023. De disponerer et tellende jaktareal på til sammen 124775 daa.

De har fått godkjent en årlig tildeling på 78 dyr i planperioden, og med en intern fordeling på de aktuelle jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr. For 2021 har de fått tildelt 4 hjort: 2 hjortekalver og 2 bukker.

Indre Bindal storviltområde;

Består av 13 jaktfelt og har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2021 – 2023. Sørfjord/Kolla og Indre Bindal storviltområde er sammenslått til ett storviltområde, og disponerer et tellende areal på til sammen 223 855 daa. De har søkt og fått innvilget et årlig uttak i planperioden på 140 dyr/elg, som de fordeler internt mellom jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr.

For 2021 har de blitt tildelt 4 hjort: 2 kalver, 1 bukk og 1 hind.

Bindalhalvøya storviltområde;

Består av 13 - 18 jaktfelt og har utarbeidet og fått godkjent ny bestandsplan for 2021 - 2023. De har fått godkjent en årlig tildeling på 75 dyr, og må fordele antall dyr på de aktuelle jaktfeltene innenfor de kommunale målsettinger og ønsket uttak. De har et tellende areal på 94590 daa. De har fri tildeling av rådyr.

For 2021 har de fått tildelt 2 hjort: 1 stk kalv og 1 stk bukk.

Austra storviltområde;

Består av 5 jaktfelt og har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2021 - 2023. De har en tildeling på 44 dyr som de fordeler internt mellom jaktfeltene etter ønsket jaktuttak.

De har et tellende jaktareal på 56625 daa. De har fri tildeling av rådyr.

For 2021 har fått tildelt 7 hjort: 2 stk kalver, 2 stk bukker og 3 stk hind.

Totalt er det for 2021 tildelt 337 dyr/elg. For arten Hjort er det en tildeling på 17 dyr. Her kan det omgjøres tildelinger ut fra hvor det blir observert hjort og hvor mange fellingstillatelser som blir benyttet innen ordinær jakttid. For rådyr gjelder fri tildeling.

Bever 2021:

Viser til den nye endringsforskriften av 07.03.2018, og de nye målsettingene som kommunen har vedtatt – gjeldende for Bever i perioden 1.mars 2018 til 30.april 2022.

JAKTTID 2021.

For 2021 er det elgjakt fra den 25.september og fram til 23.desember for hele Bindal kommune samt Austra.

Vedrørende arten HJORT der det er åpnet adgang til jakt, er jakttiden fra 1. september til 23. desember.

For RÅDYR er jaktiden fra 10.august (kun Bukkejakt) og fram til 25. september. Fra 25.september og fram til 23. desember er det ordinær jakt.

REGISTRERING AV SLAKTEVEKTER.

I 1997 startet viltnemnda registrering av alle slaktevekter. For at dette arbeidet skal kunne fortsette er det viktig at alle jaktlag er påpasselig med påføring av riktig slaktevekt på kjevelappene. Slakt bør veies med riktig slaktevekt.

I en elgbestand er det tre viktige faktorer som kan påvirke bestandskondisjonen over tid; klima, bestandstetthet og jakt. Vektutvikling benyttes jevnlig som et mål på individuell fysiologisk kondisjon og er ansett som en god indeks på overlevelsessannsynlighet og produktivitet.

Anslåtte slaktevekter er ikke godt nok, derfor oppfordres det på det sterkeste at alle som oppgir vekt – en nøyaktig veid slakt. Dette materialet vil kunne gi oss en bedre indikasjon på elgens kondisjon over tid. Dette gjelder også hjort, hvor det nå kreves innlevering av kjever, «Sett hjort» osv.

SETT ELG – HJORT, OG ANDRE VILTARTER;

Kommunen/viltnemnda og storviltområdene i Bindal, arrangerte våren 2014 et lokalt hjorteviltseminar. Dette var etter ønske fra flere storviltområder om at det åpnes for jakt på arten HJORT.

Ut fra dette ble det åpnet adgang til hjortejakt allerede i 2015. Det ble kun registrert felling av ett – 1 dyr, men det ble gjort flere observasjoner.

For at vi skal kunne høste og forvalte en hjorteviltstamme er det viktig at alle jaktfelt/storviltområder ser på arten som en viktig ressurs og at det jaktes og forvaltes på en bærekraftig og fornuftig måte.

Innsamling av kjever:

Denne ordningen er skissert i eget skriv til bestandsplanområdene. Det er et ønske om at bestandsplanområdene selv gjennomfører innsamling av kjever i hvert sitt område. Kommunens viltansvarlig vil være tilstede om det er ønskelig. Regner med at dette kommer på plass innen august d.å. Kjevelappene skal fortsatt innleveres til kommunens viltansvarlig med en rapport om ordningen og evt. mangler.

Ettersøkshund:

Nemnda minner også i år om at alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Oppsyn - kontroll:

Politimyndighetene er pålagt å prioritere oppsyn i forbindelse med jakt.

Ettersøkspersonell:

Bindal kommune har fra mars 2015 opprettet et såkalt viltvaktkorps på 6-7 personer. I tillegg til dette kan kommunen tilkalle frivillige ettersøkspersoner som har kompetanse og jakterfaring. Ved ettersøk og annet i.f.b.m fallvilt blir disse (viltvaktpersonellet) i all hovedsak kontaktet av politiet ved påkjørsler og annet der hjortedyr er involvert. For nærmere info ang. denne ordningen ta kontakt med viltansvarlig i kommunen.

Avskytingspolitikk:

Områder med godkjent bestandsplan som har avvik må legge vekt på å rette opp skjevheter.

Elgvallene har betydelig frihet i avskytingen innenfor viltnemndas tildeling. For å beholde en høy produktivitet i stammen er det viktig å spare de mest verdifulle produksjonsdyrene, spesielt voksne hodyr. Dette gjelder også for øvrig store – eldre okser som ofte utgjør grunnstammen i en hjorteviltbestand og vil være svært viktig med tanke på en robust og kvalitetsmessig hjorteviltstamme (elg, hjort og rådyr). For å beholde likevekt mellom hodyr og handyr i stammen bør det være overvekt av hodyr i uttaket av kalv og 1 ½ -åringer. En del av fridyrskvoten bør derfor nyttes til uttak av 1 ½ -års hodyr. Kalv kan skytes istedet for voksent dyr!

Jegere og rettighetshavere oppfordres også om å redusere jakttrykket i den mest hektiske parringstida for elg som vanligvis er de to første ukene i oktober.

Sikkerhet - skadeskyting:

Skadeskyting er kjedelig for alle involverte parter. I enkelte tilfelle kan det også gå på jaktæren løs. Alle jegere bes derfor om å være ansvarsbevisste ved påskyting av dyr. Mulig skadeskyting som ikke oppklares samme dag, skal meldes viltnemnd og jaktrettshaver umiddelbart.

Viltnemnda vil ellers minne alle jaktlag om plikten til ettersøk ved skadeskyting. Dette på bakgrunn av tidligere erfaring. Det legges derfor ved et faktaark med regelverk for ettersøk. Jaktlagenes plikt til ettersøk ved mulig skadeskyting understrekes.

Bindal kommune/Viltnemnda har opprettet eget viltvaktkorps og ettersøkspersonell. Denne er oversendt lensmannen/politiet i Nord Trøndelag. Ved eventuelle spørsmål er det bare å kontakte undertegnede.

Rapportering:

Til slutt minner viltnemnda om fristen for innsending av fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr, «sett elg» -skjema og innlevering av renskrapede og tørkede elgkjever: senest 10 dager etter jaktas slutt.

NB! For perioden 2021 – 2023 har alle storviltområdene i Bindal utarbeidet nye bestandsplaner. Dette er gjennomført og alle har fått sine nye bestandsplaner godkjent av viltnemnda for denne perioden. Viser til vedtak, møte i viltnemnda 23.06.2021.

God jakt!

 

Karl-Erik Solum                                                      Bindal viltnemnd                                         

Skogbruksrådgiver                                                  Eli Horsberg                        

Og viltansvarlig                                                        Leder

 

Vedlegg:        

Samleskjema for felling av elg, hjort og rådyr. «Sett elg, hjort» kan den enkelte skrive ut, eventuelt be undertegnede om å sende ut på de enkelte vald eller at dere får det ved henvendelse til kommunen. Eller at flere og flere benytter «Settogskutt» på hjorteviltregisteret.

Kjevelapper for elg/hjort – ettersendes !

Faktaark om ettersøk.

                       

 

NB! Også for 2021 er ikke Bindal kommune med i ordningen om å gjennomføre CWD registrering/prøvetaking på hjortevilt av elg som blir felt i ordinær jakt. Alt av fallvilt skal fortsatt kommunen gjennomføre CWD-prøvetaking av – dvs. dyr over 1 år.

 

 

Om noen har spørsmål til dette – ta kontakt med undertegnede pr.mob eller epost

 

Karl Erik Solum

Bindal kommune

 

Mob: 900 84 230.       Epost: karl.erik.solum@bindal.kommune.no